Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Wilt u het woord richten tot de Statenleden? Ofwel: inspreken? Dat kan! Voorwaarde is dat het onderwerp op de agenda van de betreffende Provinciale Statenvergadering of themadag staat.
Op een themadag kunt u de Statenleden in het provinciehuis toespreken. U kunt ook via de digitale weg inspreken. Bij een digitale vergadering kunt u alleen digitaal inspreken.
Bij een plenaire vergadering van Provinciale Staten kan in het Provinciehuis tijdens de vergadering de Statenleden worden toegesproken. Ook is het mogelijk digitaal in te spreken d.m.v. een brief of video.
Spelregels

  • U kunt spreektijd aanvragen voor een onderwerp dat op de agenda van de eerstvolgende themadag of Provinciale Statenvergadering staat.
  • Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk de dinsdag, voorafgaand aan de themadag of Provinciale Statenvergadering, voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie, via 073 6812278 of statengriffie@brabant.nl.
  • Afhankelijk van het aantal insprekers krijgt u maximaal 3 minuten spreektijd, tenzij de voorzitter van het spreekuur anders bepaalt.
  • U kunt uw bijdrage ondersteunen met schriftelijk materiaal. Als u dit vooraf toestuurt, zorgt de griffie ervoor dat dit bij de Statenleden terechtkomt.
  • Na uw betoog kunnen de Statenleden in de betreffende bijeenkomst vragen stellen.

Digitaal inspreken, hoe werkt dat?
U kunt digitaal inspreken door het richten van een mail, brief of video aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffie via statengriffie@brabant.nl of 073 6812278. Wanneer u digitaal inspreekt moet de inspreekbijdrage óók dinsdag, voorafgaand aan de themadag/Provinciale Statenvergadering voor 12.00 uur worden aangeleverd via statengriffie@brabant.nl. Uw bijdrage wordt toegevoegd aan de agendastukken.
De agenda van zowel de Provinciale Statenvergadering als van de themadag worden gepubliceerd via de website en de e-mailservice van Provinciale Staten. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.brabant.nl/nieuwsbrief

Brief of e-mail aan een Statenlid
U kunt uw brief of e-mail rechtstreeks richten aan een Statenlid. De Statenleden hebben allemaal een persoonlijk profiel. Bij elk Statenlid staat nadere informatie vermeld, inclusief een e-mailadres.
Zie: https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/0cac6d46-d2ff-4c54-ae27-3ed6692ffc91


Brief of e-mail aan Provinciale Staten
U kunt uw bericht ook richten aan Provinciale Staten. Bijvoorbeeld als u wilt dat de Statenleden uw mening kunnen betrekken bij hun besluit of als uw onderwerp de thema's overstijgt. U kunt uw brief dan sturen aan de griffie van Provinciale Staten. De griffie zorgt ervoor dat uw brief bij Provinciale Staten terecht komt. Dat kan via Statengriffie@brabant.nl of per post:
Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch


Wat gebeurt er met uw brief?
De griffie zorgt ervoor dat uw brief bij Provinciale Staten terecht komt. Uw brief wordt geplaatst op de Lijst Ingekomen Stukken, die onderdeel is van de agenda van de Procedurevergadering
Dat is de vergadering van alle fractievoorzitters. De Procedurevergadering geeft aan elk ingekomen stuk een behandeladvies aan Provinciale Staten. Dat kan bijvoorbeeld zijn: voor kennisgeving aannemen, toezenden aan het college van Gedeputeerde Staten met het verzoek de behandeling over te nemen of overlaten aan individuele fracties. Uiteindelijk stellen Provinciale Staten de lijst ingekomen stukken vast.
Alle ingekomen brieven vindt u op de website, met uitzondering van burgerbrieven. Daar wordt vanwege privacy redenen alleen een vermelding van gemaakt.


Vragen?
Heeft u vragen over de mogelijkheid om een brief te sturen aan Provinciale Staten? Neem gerust contact op met de griffie van Provinciale Staten, via 073 681 22 78 of via statengriffie@brabant.nl

Als inwoner van Noord-Brabant kunt u een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten. Dat kan een voorstel zijn waarover de Staten een besluit moeten nemen, maar ook onderwerpen waarvan u wilt dat de Staten erover discussiëren.


Voor het indienen van een inwonersvoorstel (ook wel burgerinitiatief genoemd) gelden regels. De belangrijkste is dat het voorstel over een onderwerp gaat waar de provincie over kan beslissen. Ook moet u voldoende medestanders hebben voor uw voorstel.


Spelregels inwonersvoorstel

  • Het voorstel gaat over een onderwerp waarover de Staten bevoegd zijn te beslissen.
  • Het voorstel kan niet gaan over een onderwerp waarover Provinciale Staten de afgelopen 2 jaar hebben gesproken.
  • Het voorstel wordt door minstens 5000 medestanders gesteund.
  • De initiatiefnemers en ondersteuners zijn inwoners van Noord-Brabant en 16 jaar of ouder;
  • Om dit te kunnen controleren, zijn van alle ondertekenaars de volgende gegevens nodig: naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Een inwonersvoorstel kan digitaal worden ingediend en ondersteund. Ondertekenen gaat via DigiD.


Inwonersvoorstel indienen?
Wilt u een inwonersvoorstel indienen? Of overweegt u er een te starten? De griffie denkt graag met u mee. Neem voor vragen of advies gerust contact op met de Statengriffie via 073-6812278 of statengriffie@brabant.nl.


Bekijk de Verordening agenderingsrecht voor inwoners provincie Noord-Brabant

Een petitie is een politiek verzoekschrift waarmee een groep mensen kritiek uit op het beleid. In een petitie omschrijft u met welk beleid of welke regel u het oneens bent en legt u uit wat u met de petitie wilt bereiken.
Een petitie kan namens een groep mensen worden aangeboden aan Provinciale Staten.


Spelregels
Aan de vorm van een petitie zijn geen eisen gesteld. Ook ligt niet vast hoeveel mensen een petitie moeten ondertekenen. Op https://www.petities.nl kunt u andere petities bekijken of een digitale petitie starten en (laten) ondertekenen.


Petitie aanbieden?
Wilt u een petitie aanbieden aan Provinciale Staten? Neem dan gerust contact op met de Statengriffie. De griffie doet een voorstel over de manier en het moment waarop de petitie kan worden aangeboden. Graag ontvangen wij van u contactinformatie (naam, telefoonnummer en emailadres) en informatie over de inhoud van de petitie. Meestal neemt een Statenlid de petitie, namens Provinciale Staten, in ontvangst. De griffie zorgt ervoor dat Statenleden op de hoogte worden gebracht van de petitie.


Contact
Start een petitie
073 - 681 22 78 statengriffie@brabant.nl

De algemene privacyverklaring van de provincie Noord-Brabant vindt u hier https://www.brabant.nl/colofon/privacyverklaring


In aanvulling op genoemde verklaring kan ten aanzien van verwerkingen in het kader van de Lijst Ingekomen Stukken en Insprekers het volgende worden vermeld:
Lijst Ingekomen Stukken: Door (de statengriffie van) Provinciale Staten worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de ingekomen stukken (agendapunt 10 van de stukken van de agendavergadering). Stukken van individuele burgers worden als burgerbrief opgenomen op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) en zijn daarmee niet openbaar, maar enkel zichtbaar voor Statenleden. Andere ingekomen stukken worden op het openbare gedeelte van de LIS geplaatst, waarbij niet noodzakelijke persoonsgegevens worden weggelakt.
Insprekers: Door de (statengriffie van) Provinciale Staten worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van inspreekbijdragen van burgers en instanties bij agendapunten op Statendagen. De lijst met insprekers is enkel zichtbaar voor Statenleden. Voor wat betreft de inspreekbijdrage (brief of video) en eventueel ondersteunend materiaal wordt per geval toestemming aan de inspreker gevraagd voor publicatie op de openbare site. Indien de inspreker geen toestemming voor publicatie geeft, wordt de inspreekbijdrage en het eventuele ondersteunende materiaal niet openbaar, maar enkel zichtbaar voor de Statenleden.