Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M188a-2022 Geen titel

ID
654
Onderwerp
M188a-2022 Geen titel
Inhoud
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten: 1 Uiterlijk in de Statenvergadering van 3 maart 2023 een wijziging van de interim omgevingsverordening ter besluitvorming voor te leggen waarmee: 1a De datum voor de realisatie van stalaanpassingen van 01-01-2024 geschrapt wordt en vervangen wordt door de datum van 01-07-2024; 1b De uiterste indieningsdatum van 01-10-2023 wordt opgenomen voor het indienen van een vergunbare aanvraag voor voornoemde gevallen; 1c Alle betreffende veehouders ook de mogelijkheid krijgen om door het houden van minder dieren (M182-2022) te voldoen aan de gevraagde emissiereductie; 1d Voer- en managementmaatregelen opgenomen worden als manier om te voldoen aan emissiereductie; 2 Alles in het werk te stellen om aangevraagde vergunningen te behandelen en verlenen voor 01-01-2024 en daarover concrete afspraken te maken met de behandelende diensten, waarbij aanvragen als deze eerder worden ingediend voorrang krijgen op volgorde van binnenkomst; 3 Zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 01-04-2023, te komen met een concrete uitwerking van de 11 punten die in de Statenmededeling staan; 4 Daarbij per direct aan de slag te gaan met het voorfinancieren van uitkoop van piekbelasters, naar voorbeeld van de provincie Limburg; 5 Zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de passende beoordeling, met of zonder format van het Rijk, om zo de vergunningverlening zo snel mogelijk weer op gang te brengen; 6 Daarbij per direct de afroming bij extern salderen te verhogen van 30% naar minimaal 40% voor projecten waar de provincie bij betrokken is en tevens uiterlijk de 01-03-2023 de beleidsregels natuurbescherming Noord-Brabant aan te passen; 7 Uiterlijk op 01-03-2023 een intrekkingsbeleid voor Wnb-vergunningen vast te stellen, zodat niet gebruikte vergunningen kunnen worden ingetrokken, inclusief niet gebruikte Wnb-vergunningen waarvoor de provincie een verklaring van geen bedenkingen heeft gegeven aan gemeenten; 8 Volgend op M165a-2019 de stikstofruimte, na afroming voor natuurherstel, te prioriteren en in onze provinciale stikstofbank te stoppen; 9 In de Brabantse aanpak van het NPLG (deadline 01-07-2023) een compleet pakket neer te leggen met zowel reductiedoelstellingen als aanpak voor alle sectoren. Tevens moet het plan rondom de herstelmaatregelen en bodem, lucht en watermaatregelen van onze natuurgebieden een centrale rol hebben.
Nummer
M188a-2022
Status
Aangenomen
Indiener
  • Dirken, Wilma
Mede-indiener
  • Dijk, Edith van
  • Ludwig, Tom
  • Sjouw, Liesbeth
Fractie
VVD, PvdA, GroenLinks en D66
Portefeuillehouder
  • Marc Oudenhoven
Stemverhouding
Datum PS
16-12-2022
Behandelen in
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
Agendavergadering 2023
maandag 17 april 18:00 tot 18:30
Hart der Provincie 1
Agendapunt
Statendagen 2022 (7.1. Debat over de tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november jl. aanvaarde motie M174a-2022)
vrijdag 16 december 9:30 tot 19:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Statenmededeling Wijziging beleidsregel natuurbescherming in verband met verhoging afroompercentage bij extern salderen van 30% naar 40% (zeventiende wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant) Statenmededeling Opvolging van de op 16 december 2022 in Provinciale Staten aangenomen moties 188a, 189, 190, 194a en 196 en onze statenmededeling `Stilstaan is geen optie`
Bijlage
Stemmen
voor 54%
tegen 46%
voor
GroenLinks (5), PvdA (3), SP (5), VVD (10), D66 (5)
tegen
50PLUS (1), CDA (9), PVV (4), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), Groep de Bie (2), Groep Rutjens (3), Lokaal Brabant (1), Partij voor de Dieren (2)