Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statendagen

vrijdag 9 april 2021

09:00 - 22:00
Locatie

Digitaal via Teams

Voorzitter
I. Adema (PS)
Toelichting

Notitie (PS)

Agendapunten

 1. 2

 2. 3
  09:00 UUR - 10:45 UUR GESPREK OVER PEELWEG TE ZEELAND
 3. 4
  09:30 UUR - 11:00 UUR WERKGROEP ENERGIE
 4. 5
  11:15 UUR - 12:45 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING
 5. 5.1

 6. 6
  11:00 UUR - 12:45 UUR THEMA LANDBOUW
 7. 6.1
  Beleidskader Landbouw en Voedsel
 8. 7
  11:15 UUR - 12:45 UUR COMMISSIE STUREN EN VERANTWOORDEN
 9. 8
  13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 9 APRIL 2021
 10. 8.1

 11. 8.2
  ACTUALITEIT
 12. 8.2.1

  Besluit

  verzoeken Gedeputeerde Staten
  • wasberen in Brabant niet langer af te laten schieten, maar de dieren te (laten) vangen en in een opvanglocatie onder te (laten) brengen;
  • hiervoor een financiële regeling te treffen, uit bestaande middelen, naar voorbeeld van de provincie Limburg;

  Voor: SP, D66, GroenLinks, PVV Noord-Brabant, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS


  Tegen: VVD, CDA, Forum voor Democratie, Groep Rutjens, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP

 13. 8.2.2

  Besluit

  Draagt het college op om zo spoedig mogelijk in overleg met andere provincies en het Rijk tot maatregelen te komen die garanderen dat er geen subsidiegeld meer gaat naar zonneparken die gebruik maken van 'foute' panelen;
  De Staten voor 1 juni 2021 te informeren over de voortgang van de uitvoering van deze motie.

  Voor: VVD, CDA, Forum voor Democratie, D66, GroenLinks, PVV Noord-Brabant, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP


  Tegen: SP, PvdA

 14. 8.3
  BESPREEKSTUKKEN
 15. 8.3.1

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost;
  2. tot het uitbrengen van een vooroverlegreactie op het Rijksinpassingsplan
  Zuid-West 380 kV Oost;
  3. aan de door Gedeputeerde Staten uitgebrachte vooroverlegreactie d.d. 9
  maart 2021 een passage toe te voegen die luidt “Een gezonde en veilige
  leefomgeving is voor ons van provinciaal belang. Wij verzoeken u dan
  ook nogmaals te kijken of de afstand tussen de 380 kV leiding en
  gevoelige bestemmingen verder vergroot kan worden. In het bijzonder
  vragen wij uw aandacht voor de omgeving Roosendaal, de Kattenkraam
  en 's Gravemoer” en een passage toe te voegen die luidt “Veel
  bewoners(groepen) hebben ideeën aangedragen voor de
  landschappelijke inpassing. Wij vragen u de landschappelijke inpassing
  vorm te geven in blijvend intensief en zorgvuldig overleg met niet alleen
  de gemeenten, maar ook met de bewoners(groepen).”
  4. Aan de door Gedeputeerde Staten uitgebrachte vooroverlegreactie d.d. 9
  maart 2021 het integrale verslag van de bespreking in Provinciale Staten
  d.d. 9 april 2021 toe te voegen

  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, Forum voor Democratie, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie van de PVV stemde tegen.
  Bij dit voorstel is amendement A7-2021 `Gezondheid is een provinciaal belang`, ingediend door D66, ChristenUnie-SGP, SP, 50PLUS en GroenLinks aangenomen. De fracties van CDA, Forum voor Democratie, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie van VVD stemde tegen.
  Bij dit voorstel is amendement A8-2021 `Samen landschappelijke inpassing vormgeven`, ingediend door D66, ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Partij voor de Dieren unaniem aangenomen.
  Bij dit voorstel is amendement A9-2021 `Een genuanceerd verhaal`, ingediend door de VVD unaniem aangenomen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A7-2021 Gezondheid is een provinciaal belang
  A8-2021 Samen landschappelijke inpassing vormgeven
  A9-2021 Een genuanceerd verhaal
 16. 8.3.2

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  naast de bestaande voorzitters te benoemen tot voorzitter voor
  themabijeenkomsten en het rondvraagmoment:

  • R.J. Gremmen
  • Mw. L.P.M. van Boxel-van Gruijthuijsen
  • Mw. J.A.M. van Kessel
  • F.B.G. Duijs
  • A.W.J.A. van Hattem

  Voorstel is bij acclamatie (zonder stemming) aangenomen

 17. 8.4
  STEMMING
 18. 8.4.1

 19. 8.4.2

 20. 9