Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statendagen

vrijdag 2 juli 2021

09:30 - 00:00

Locatie
Bois le Duczaal
Voorzitter
I. Adema (PS)
Toelichting

Notitie (PS)

Agendapunten

Moties
Onderwerp
M102-2021 Snelheid in (in)formatiegesprekken
Besluit

Provinciale Staten besluiten:
1. de jaarstukken 2020 (bijlage 1 van het statenvoorstel) van de provincie
Noord-Brabant inclusief de daarbij horende bijlagenbundel met de bijlagen
1 tot en met 13 vast te stellen;
2. in te stemmen met de extra mutaties in de reserves tot een totaalbedrag van
€ 22,3 miljoen aan extra stortingen en € 25,9 miljoen aan extra onttrekkingen
zoals aangegeven in bijlage 2 van het statenvoorstel;
3. in te stemmen met de overheveling van de budgetten 2020 naar 2021 en
volgende jaren tot een totaalbedrag van € 17,3 miljoen zoals aangegeven in
bijlage 3 van het statenvoorstel;
4. kennis te nemen van het accountantsverslag en de bijbehorende controle
verklaring (bijlage 4a/b van het statenvoorstel).

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen.

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
1. in te stemmen met de bestuursrapportage I-2021 en de hierin opgenomen
voorstellen:
a) Bijstellen van PS budgetten 2021 en audiovisuele installatie
Statenzaal (€ 60.000 in 2021 en € 175.000 structureel);
b) Inzetten van de knelpuntenbuffer t.b.v. cofinanciering Flexpool
Wonen (€ 1.9 mln.);
c) Verwerken van het afwikkelingsverschil RUP ten gunste van reserve
Verkeer & Vervoer (€ 3.500);
d) Verwerken van het afwikkelingsverschil subsidies Natuur en milieu
ten gunste van reserves van het programma Natuur en Milieu (€ 15
mln.);
2. in te stemmen met de voorstellen die voortvloeien uit de perspectiefnota:
a) Verkenning C-support ad € 90.000 tlv de knelpuntenbuffer;
b) Dumper is een stumper ad € 150.000 tlv het programma Milieu;
c) Brabantse zomer ad € 250.000 tlv de knelpuntenbuffer;

3. het geactualiseerde investeringsschema vast te stellen en de hierin
opgenomen nieuwe investeringskredieten beschikbaar te stellen:
d) Nieuwe wegeninvesteringen ad € 37 mln. met dekking van de
afschrijvingslasten tlv reserve Verkeer & Vervoer;
e) Aankoop perceel t.b.v. busremise Breda ad € 6 mln. (geen
afschrijvingslasten);

4. het overzicht van incidentele en begrotingssubsidies 2021 vast te stellen;

5. de 2e begrotingswijziging 2021 vast te stellen

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, PvdA, Groep De Bie, 50PLUS, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
1. de aanbevelingen uit het rapport verkeersveiligheid provincie Noord-Brabant
voor zover gericht aan Provinciale Staten over te nemen;
a. Vraag GS meer inzicht te geven in de overwegingen bij keuzes ten
aanzien van de verkeersveiligheid bij infrastructurele aanpassingen van
provinciale wegen en voor het politieke debat over de verschillende
belangen die daarbij spelen en keuzes die kunnen worden gemaakt;
b. Vraag GS om halverwege en bij het einde van het vigerende
verkeersveiligheidsbeleid (om de twee jaar) in een aparte rapportage
inzicht te geven in de uitgevoerde verkeersveiligheidsmaatregelen op
het gebied van de regierol, gedrag, infrastructuur en handhaving, wat
deze inhielden, waaraan ze hebben bijgedragen, de ingezette middelen
en onderbouwingen bij keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van
verkeersveiligheid bij onder andere infrastructurele maatregelen. Geef
daarbij expliciet aan welke informatie u in elk geval wil ontvangen;
2. Gedeputeerde Staten te verzoeken de aanbevelingen aan hun adres over te
nemen;
a. Expliciteer in het beleid wat onder ‘verkeersslachtoffers’ wordt
verstaan, wees terughoudend met aanpassingen in ambitie en
doelen en geef bij aanpassingen een onderbouwing.
b. Benut de in de provincie ruim aanwezige technologische kennis voor
toepassingen in pilots rond verkeersgedrag en infrastructuur.
c. Ga door met gezamenlijke inzet op verdere verbetering
verkeersveiligheid. Blijf bij het formuleren van doelen realistisch en
kies daarbij voor doelen en bijbehorende indicatoren waarvoor
gegevens beschikbaar zijn om de ontwikkeling en mate van realisatie
te kunnen monitoren. Wees daarbij in sturings- en
verantwoordingsdocumenten steeds duidelijk over de rol en
beïnvloedingsmogelijkheden van de provincie.
d. Zet in op nog proactiever oppakken van de regierol richting
gemeenten en (landelijke en provinciale) handhaving, en biedt waar
nodig financiële middelen of capaciteit aan voor maatregelen.
e. Zorg in de toekomst samen met het Rijk bij het beschikbaar stellen
van financiële middelen voor regio’s/gemeenten voor meer
duidelijkheid naar regio’s/gemeenten toe over beschikbare
middelen; zorg voor een helder financieel kader.
f. Zorg voor verbetering van de informatie over (de resultaten van) het
verkeersveiligheidsbeleid.

Dit besluit is unaniem aangenomen

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
1. ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen en
bedenkingen hebben, als bedoeld in artikel 167, lid 4 van de
Provinciewet, met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde
Staten om €22,5 miljoen beschikbaar te stellen als cofinanciering van
EZK-middelen ten behoeve van de fondsversterking van de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij in het fonds Capital I

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, PvdA, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV en Groep Rutjens stemden tegen