Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statendagen

vrijdag 26 maart 2021

09:00 - 22:00

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
I. Adema (PS)
Toelichting

Notitie (PS)

Agendapunten

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. akkoord te gaan met de activatie van € 300.000 uit de stelpost Sociale Veerkracht voor de nadere uitwerking BOF2, waaronder het committeren van externe financiers, inrichten impactmeting en –monitoring, waarbij het de inzet is om het BOF2 onder te brengen bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de daarbij behorende reguliere governance;
  2. akkoord te gaan met het voteren van een krediet ter hoogte van € 7 miljoen uit budget Overige langlopende leningen voor de lijn leningen/ participaties van BOF2;
  3. akkoord te gaan met risicoafdekking voor dit krediet van € 1,5 miljoen uit de Algemene Risicoreserve;
  4. akkoord te gaan met activatie van € 1,1 miljoen uit stelpost Sociale Veerkracht voor de lijn werkkapitaal.

  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, Forum voor Democratie, PvdA en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van SP, D66, GroenLinks, PVV, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A3-2021 Voortzetting BOF 1 met uitbreiding doelstellingen

  Moties

  Onderwerp
  M26-2021 Gelijke monniken gelijke kappen (VERWORPEN)
  M27-2021 Provinciaal beleid niet afmeten aan UN Global goals (INGETROKKEN)
  M27a-2021 Provinciaal beleid niet afmeten aan UN Global goals (VERWORPEN)
  M28-2021 Aanstaande biologische boeren ondersteunen vanuit BOF2 (INGETROKKEN)
  M6-2021 Geen titel (INGETROKKEN)
  M7-2021 Behoud leefbaarheid kleine kernen, herstel de IDOP-regeling (VERWORPEN)
  M8a-2021 In plaats van bezuinigingen geld naar cultuursector (AANGEHOUDEN)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. in te stemmen met verlenging van de looptijd van het beleidskader erfgoed 2016-2020, de (verbeeldings)kracht van erfgoed, tot en met 2022;
  2. voor de uitvoering van de verlenging van het beleidskader op dit moment €5 miljoen beschikbaar te stellen vanuit de hiervoor gereserveerde bestuursakkoordmiddelen 2020-2023 en dit bij het eerstvolgend regulier S&V-moment op te nemen in de provinciale begroting.

  Dit voorstel is unaniem aangenomen

  Moties

  Onderwerp
  M29-2021 Groen licht voor de Kloostertuin (AANGENOMEN)
 1. Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022 vast te stellen;
  2. de opdracht voor de ontwikkeling van een integraal beleidskader voor Vrije Tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed voor de jaren 2023-2030 vast te stellen;
  3. voor uitvoering van het beleidskader € 7 miljoen beschikbaar te stellen vanuit de hiervoor gereserveerde bestuursakkoordmiddelen en € 4,6 miljoen in te zetten vanuit restant stelpost Samenleving en dit het eerstvolgend regulier S&V-moment op te nemen in de provinciale begroting;
  4. in te stemmen met de verdere uitwerking van de in het bestuursakkoord aangegeven structurele ombuigingstaakstelling voor programma Vrije Tijd en Erfgoed van € 7,2 miljoen (waarvan € 7 miljoen per 2023 en € 0,2 miljoen per 2025) en binnen deze ombuiging tevens per 2023 minimaal € 3,2 miljoen structureel in te zetten voor Sport.

  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, Forum voor Democratie, Groep Rutjens, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Partij voor de Dieren en 50PLUS stemden tegen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A4-2021 Niet korten op de impulsgeldenregeling voor 2021
  A5-2021 Geen bezuinigingen op cultuur
  A6-2021 Beleid gaat voor geld

  Moties

  Onderwerp
  M30-2021 eSports in Brabant verdient aandacht (VERWORPEN)
  M31-2021 Volle kracht voor triple A topsportevenementen (INGETROKKEN)
  M31a-2021 Volle kracht voor triple A topsportevenementen (AANGENOMEN)
  M32-2021 Streven naar 50% private deelname binnen cultuur (VERWORPEN)
  M33-2021 Extra impuls in de Impulsgelden (AANGENOMEN)
  M34-2021 Verbetering Subsidieregistratie (AANGEHOUDEN)
  M35-2021 Geef impulsgelden een impuls (VERWORPEN)
  M36-2021 Geef Zet en Zorgbelang meer tijd (VERWORPEN)