Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statendagen

vrijdag 23 april 2021

09:30 - 22:00

Locatie
Teams
Voorzitter
I. Adema (PS)
Toelichting

Notitie (PS)

Agendapunten

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen en
bedenkingen hebben, als bedoeld in artikel 167, lid 4 van de Provinciewet, met
betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten om over te gaan tot de
verkoop van een perceel grond aan de Peelweg in Zeeland.

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, Forum voor Democratie, CDA, PVV, Groep Rutjens, 50PLUS en ChristenUnie-SGP hebben voor gestemd. De fracties van SP, D66, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren hebben tegen gestemd. De fractie van Lokaal Brabant heeft zich onthouden van stemming

Amendementen
Onderwerp
A10-2021 Monitoring luchtkwaliteit omgeving (INGETROKKEN)
A11-2021 Extra toezicht preventie zoönose (INGETROKKEN)
Moties
Onderwerp
M39-2021 Niet verkopen (VERWORPEN)
M40-2021 Monitoring luchtkwaliteit omgeving (VERWORPEN)
Besluit

Provinciale Staten besluiten:
1. de begrenzing van het op de kaart Wet ammoniak en veehouderij als zeer kwetsbaar aangemerkt gebied aangewezen deel van de beek ‘de Kleine Beerze’ ter hoogte van Vessem te wijzigen, overeenkomstig het in het projectplan Waterwet opgenomen tracé, zoals aangegeven op bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte kaart;
2. de gewijzigde begrenzing door te voeren op de (digitale) kaart Wet ammoniak en veehouderij.

Dit voorstel is bij acclamatie (zonder stemming) aangenomen

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
De volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 aan het dagelijks bestuur (DB) van de ODZOB kenbaar te maken:
a) Provinciale Staten reageren instemmend op de ontwerpbegroting 2022 van de ODZOB;
b) Provinciale Staten verzoeken het DB van de ODZOB het weerstandsvermogen te versterken;
c) het beschikbare provinciale exploitatiebudget 2022 hangt af van diverse nog onzekere factoren.

Dit voorstel is aangenomen. Voor het voorstel hebben gestemd: VVD, CDA, Forum voor Democratie, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP. De fractie van de PVV heeft tegen het voorstel gestemd.

Bijlagen
Moties
Onderwerp
M41-2021 Gelijk speelveld legeskosten milieu (INGETROKKEN)
M44-2021 Corona patiënten nazorg bieden (INGETROKKEN)
M46-2021 Wonen voor jong en oud (INGETROKKEN)
M46a-2021 Wonen voor jong en oud (INGETROKKEN)
M46b-2021 Wonen voor jong en oud (INGETROKKEN)
M54-2021 Hernieuwing campage Een Dumper is een Stumper (INGETROKKEN)
M61-2021 Brabantse omgeving blijvend InZicht (INGETROKKEN)
M74-2021 Verkennen grondwaterheffing Noord-Brabant (INGETROKKEN)
M79-2021 Transitie Openbaar Vervoer versnellen (INGETROKKEN)
M79a-2021 Transitie Openbaar Vervoer versnellen (INGETROKKEN)
M80-2021 Blijven investeren in weerbaarheid van overheid en samenleving (INGETROKKEN)
M84-2021 Bomen door de bocht (INGETROKKEN)
M86-2021 Nieuwe stalsystemen brandveilig (INGETROKKEN)
M92-2021 Alle kansen benutten om woningtekort tegen te gaan (INGETROKKEN)