Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statendagen

vrijdag 11 juni 2021

09:30

Locatie
Bois le Duczaal
Voorzitter
I. Adema (PS)
Toelichting

Notitie (PS)

Agendapunten

Moties
Onderwerp
M101-2021 Aanstellen informateur (INGETROKKEN)
M101a-2021 Aanstellen (in)formateur
M103-2021 Aanstellen informateurs (INGETROKKEN)
M103a-2021 Aanstellen informateurs
Besluit

Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten:
1. overeenkomstig het statenvoorstel 21/21 A het Provinciaal Inpassingsplan
“Tongelreep”, digitaal vervat in het GML-bestand Plan IDN:
NL.IMRO.9930.ipTongelreep-va01 en de bijbehorende toelichting, ten
opzichte van het ontwerp, gewijzigd vast te stellen;
2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen
in de nota van zienswijzen “Tongelreep”;
3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 3.1 en 6.12 van de
Wet ruimtelijke ordening;
4. Gedeputeerde Staten op te dragen het Natuur Netwerk Brabant in de Interim
omgevingsverordening Noord-Brabant te herbegrenzen.

De fracties van VVD, CDA, Forum voor Democratie, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen

Besluit

Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten:
de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 aan het dagelijks bestuur (DB)
van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) kenbaar te maken:
a) Provinciale Staten reageren instemmend op de ontwerpbegroting 2022 van de
OMWB;
b) Provinciale Staten verzoeken het DB van de OMWB het weerstandsvermogen te
versterken;
c) het beschikbare provinciale exploitatiebudget 2022 hangt af van nog onzekere
factoren.

Voorstel is unaniem aangenomen

Besluit

Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten:
de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 aan het dagelijks bestuur (DB) van
de ODBN kenbaar te maken:
a) Provinciale Staten reageren instemmend op de ontwerpbegroting 2022 van de ODBN,
met inachtneming van het onderstaand verzoek (b);
b) Provinciale Staten verzoeken het DB van de ODBN het gemiddelde uurtarief niet te
laten stijgen in 2022;
c) het beschikbare provinciale exploitatiebudget 2022 hangt af van nog onzekere factoren.

De fracties van VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie van PVV stemde verdeeld.

Besluit

Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten:
de volgende zienswijze op de conceptbegroting 2022 aan het dagelijks bestuur
van het Havenschap Moerdijk kenbaar te maken:
Provinciale Staten hebben geen opmerkingen bij de conceptbegroting,
aangezien de voorgestelde financiering van het Havenbedrijf Moerdijk past
binnen het overeengekomen kredietplafond en voorziet in de gevraagde
financieringsbehoefte van Havenbedrijf Moerdijk N.V

De fracties van VVD, CDA, Forum voor Democratie, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
tot geheimhouding ten aanzien van op de ondergenoemde documenten:
a. Waardering businesscase Grizzly EY;
b. Taxatierapport Grizzly EY;
c. Notitie fiscale aspecten EY;
d. Strategie Pivot Park; en
e. Vastgoedvisie Pivot Park 2018.

De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van Forum voor Democratie, PVV, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren en 50PLUS stemden tegen